Juridiska tjänster i livets olika skeden

Tveka inte att kontakta oss i såväl små som stora bekymmer, vi hjälper dig.

Lokal verksamhet i centrum av Ekenäs


Vi värdesätter vår lokala förankring och vi finns där du är, eller i alla fall nära dig.

Vi vill vara tillgängliga och vi hoppas att du känner att du kan ta kontakt med oss, oberoende av din situation.

Personalen

En lämplig blandning av kunskap, servicekänsla och välvillighet.

Tjänster

Vi handhar främst olika familje- och arvsrättsliga ärenden, men vi bistår även bland annat i fastighetsärenden och civilrättsliga tvister. Vi erbjuder juridiska tjänster för olika skeden i livet.

I fråga om brottsmål biträder vi i regel endast målsäganden.

Arv, testamenten och bouppteckningar

Vi biträder i frågor som gäller bland annat arvskiften, bouppteckningar och testamenten.

Intressebevakningsfullmakter

Vi uppsätter intressebevakningsfullmakter och hjälper i frågor som gäller skötseln av tredjes ärenden.

Barn; vårdnad, underhåll och umgänge

Vi biträder i frågor som gäller bland annat underhållsbidrag, umgängesrätt och vårdnad om barn. Vi strävar alltid till att föräldrarna ska kunna komma överens.

Äktenskapsförord och frågor som hänför sig till äktenskapsskillnad

Vi biträder i frågor som gäller bland annat avvittringar (egendomsfördelning mellan före detta makar på grund av äktenskapsskillnad), avskiljning av egendom, äktenskapsförord och samboärenden.

Ärenden som hänför sig till fastigheter och bostadsaktier

Vi biträder bland annat i frågor som gäller arrende-, lego- och hyresavtal samt avtal om delning av fastighetsbesittning.

Vi hjälper också i frågor som gäller lagfart och andra inskrivningsärenden.

Beskattning

Vi biträder i frågor som gäller bland annat arvs- och gåvoskatt och därtill hörande skatteplanering.

Vi hjälper även i frågor som gäller bland annat skatt på överlåtelsevinst.

Gåvor, köp och avtal

Vi uppgör olika typer av avtal, bland annat gåvo- och köpebrev, och hjälper i skatte- och arvsrättsliga frågor i anknytning till dessa.

Tvister och domstolsärenden

Vi biträder våra klienter i civilrättsliga tvister. Utöver det fungerar vi som målsägandebiträde i brottmål.

Vi biträder i regel inte svaranden i brottmål.

Företaget

Vi erbjuder olika typer av juridiska tjänster i livets olika skeden.

Läs mer om hur vi arbetar och vad vi tycker är viktigt. Här hittar du även våra allmänna villkor och vår registerbeskrivning.

Sofia Sjöblom och Agneta Waxlax tillsammans i grönt landskap

Kontakta oss

Advokatbyrå Sjöblom Ab

+358 19 241 1050
info(a)advokatsjoblom.fi