Allmän skyldighet att lämna upplysningar om advokattjänster

Advokatbyrå Sjöblom Ab erbjuder advokattjänster. Advokatbyrå Sjöblom Ab:s kontaktuppgifter är:

Advokatbyrå Sjöblom Ab
Ystadsgatan 10 A 2, 10600 Ekenäs
tel. 019 241 1050
info@advokatsjoblom.fi

Vår fakturering baserar sig i huvudsak på en timtaxa. Utförligare information om våra priser finns på vår hemsida. Vi fakturerar i regel då uppdraget slutförts. Betalningsvillkor är 14 dagar. Fakturan skickas i regel per e-post eller per post.

Då uppdraget mellan byrån och konsumenten är ett så kallat avtal om distansförsäljning har konsumenten då vissa förutsättningar uppfylls rätt att ångra sin beställning inom 14 dagar från att konsumenten mottagit bekräftelsen för uppdraget. Denna ångerrätt baserar sig på konsumentskyddslagens 6 kap. 15 §.  

Advokatbyrå Sjöblom Ab är införd i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

Advokatbyrå Sjöblom Ab:s FO-nummer är 3375239-9. Byråns mervärdesskattenummer är FI33752399.

Advokaterna vid Advokatbyrå Sjöblom Ab är registrerade i Finlands Advokatförbunds advokatförteckning. De har tilldelats yrkesbeteckningen ”advokat” i Finland och övervakande myndighet är:

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Mikaelsgatan 25), 00101 Helsingfors
+358 9 6866 120 (växeln)
info@asianajajaliitto.fi
www.asianajajaliitto.fi

Advokatbyrå Sjöblom Ab har med tanke på eventuella egendomsskador en ansvarsförsäkring i enlighet med Finlands Advokatförbunds anvisningar om ansvarsförsäkringar. Försäkringsgivarens kontaktuppgifter är:

LokalTapiola Sydkusten-Etelärannikko Ömsesidigt Försäkringsbolag
Strandvägen 2 A
21600 PARGAS
FO-nummer: 0135987-5